SECRETARIS:

Nell van Raaij
J. van Wassenaerstraat 12
7482 AZ Haaksbergen
tel.: 053 - 57.24532
e-mail: kkhsecr@gmail.com


Contributie: € 13,00 p.p. per seizoen, (echt)paren € 23,00 per seizoen
Bank ING rekeningnummer: NL66 INGB 0002 3048 13
BIC nummer: INGBNL2A 

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston